Vad är bokslutsdispositioner? - En guide till företagsekonomi

I företagsekonomi är bokslutsdispositioner en viktig del för att sammanställa och analysera företagets ekonomiska ställning. Det är ett begrepp som kan vara förvirrande för många, men det behöver inte vara det. I denna artikel kommer vi att förklara vad bokslutsdispositioner är, varför de är viktiga och hur de påverkar företagets ekonomi.

Betydelsen av bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner är justeringar som görs vid årets slut för att korrigera och redovisa företagets ekonomiska transaktioner. Detta görs för att ge en mer rättvis bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. Dispositionerna gör det möjligt att inkludera händelser och transaktioner som har inträffat under året men som ännu inte har bokförts.

Dispositionerna kan vara av olika slag. De kan exempelvis röra sig om justeringar av tillgångar, skulder och intäkter eller kostnader. Syftet med dessa justeringar är att ge en mer korrekt bild av företagets ekonomi och resultat.

Exempel på bokslutsdispositioner

För att se hur bokslutsdispositioner fungerar i praktiken kan vi titta på några exempel:

Avsättning för osäkra kundfordringar

En avsättning för osäkra kundfordringar är en typ av bokslutsdisposition som görs för att täcka en möjlig förlust på grund av obetalda fakturor från kunder. Detta görs för att ge en mer realistisk bild av den förväntade betalningsförmågan hos företagets kunder.

Justering av lager

En annan typ av bokslutsdisposition kan vara justeringen av lager. Detta görs för att säkerställa att värdet på företagets lager återspeglar den faktiska marknadsvärdet. Om marknadspriserna har ändrats under året kan det vara nödvändigt att justera värdet på lagret för att ge en mer rättvis bild av företagets tillgångar.

Uppskrivning av anläggningstillgångar

En uppskrivning av anläggningstillgångar kan göras om värdet på tillgången har ökat sedan den ursprungliga bokföringen gjordes. Detta kan exempelvis inträffa om marknadsvärdet på tillgången har stigit. Genom att göra en uppskrivning kan företaget visa den faktiska marknadsvärdet på tillgången i bokslutet.

Relevanta nyckelord

  • Bokslutsdispositioner
  • Företagsekonomi
  • Justeringar
  • Resultatredovisning
  • Förluster
  • Lagerredovisning
  • Anläggningstillgångar

Sammanfattning

Bokslutsdispositioner är justeringar som görs vid årets slut för att ge en mer rättvis bild av företagets ekonomi och resultat. Genom olika typer av dispositioner kan företaget redovisa händelser och transaktioner som har inträffat under året, men ännu inte har bokförts. Detta gör det möjligt att få en mer korrekt bild av företagets ekonomi och resultat. För att göra dessa justeringar behövs kunskap inom företagsekonomi och ekonomisk redovisning.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.